Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website www.sanitairdiscount.be (hierna: de “Website”) is een initiatief van: w.e.bbz bvba (hierna: “Webbz”, “Wij” en “Ons”)

Webbz wil dat de Website blijft evolueren met het oog op het gebruiksgemak van de bezoeker (hierna: de ‘Gebruiker’) van onze Website. Webbz zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de Gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden. Vragen en suggesties kunnen steeds gemaild worden naar info@webbz.be

 1. Introductie
  De Website heeft als doel aan de Gebruikers informatie te verstrekken over de dienstverlening van onze klanten. Aan de hand van deze handige, gebruiksvriendelijke en veilige Website beoogt Webbz de toegang tot informatie voor de Gebruikers gemakkelijker te maken. Dit is een informatieve website over sanitair en aanverwante artikelen. Webbz verschaft de Gebruiker een overzicht van interessante producten en stelt hen in staat om door te klikken naar de website van onze klanten. Op de websites van onze klanten kan de Gebruiker dan ingaan op een bepaald aanbod. In de product beschrijving staat vermeld met welke webshop de Gebruiker een overeenkomst sluit indien deze een product bestelt. Het bestelproces wordt doorlopen op de webshop of website van de verkoper in kwestie. De gegevens die de Gebruiker dus invult gedurende het bestelproces worden verstrekt aan de desbetreffende verkoper/webshop en niet aan www.sanitairdiscount.be. De overeenkomst wordt uitgevoerd door de verkoper/webshop op wiens webshop/-site de bestelling wordt geplaatst. Op deze bestelling zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende webshop/-site van toepassing. www.sanitairdiscount.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelling die wordt geplaatst op de webshop/-site van de verkoper/webshop in kwestie.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Webbz, als voor de Gebruiker. Iedere Gebruiker die de Website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. Webbz spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Algemene Voorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.
Eenieder die gebruik maakt van onze Website namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Webbz en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie. Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen schriftelijk zijn vastgelegd en aanvaard. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

 1. Het gebruiksrecht
  2.1 Algemeen
  Iedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van de Website, inclusief de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De Gebruiker heeft in geen geval het recht om de Website en haar inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van Webbz. De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten.

2.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht
Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Website mag niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Volgende handelingen zijn strikt verboden:
– Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
– De Website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

2.3 Maatregelen
Webbz behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Webbz behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. Webbz beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Daarnaast kan Webbz de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de Website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen. Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Webbz binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Webbz zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

 1. Onze verplichtingen
  3.1 Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid
  Je kan ervan op aan: wij bieden een gebruiksvriendelijke Website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis. Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze Website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Webbz stelt haar Website “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid. We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

3.2 Inhoud op de Website
Webbz neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op de Website verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. Webbz kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Website. Hieruit volgt dat Webbz niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op de Website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stel dat bepaalde inhoud op onze Website een schending van onze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

 1. Aansprakelijkheid
  Webbz is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Algemene Voorwaarden. Webbz is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. Webbz is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Webbz conform haar Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring handelt. Webbz sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op de Website en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. Webbz sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan haar toerekenbaar is. Indien Webbz door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Webbz niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Webbz is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
  Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Webbz in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Webbz veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Webbz van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.
 2. Links naar andere websites
  De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar websites van derden of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de die website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Webbz verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Wij houden geen controle op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat onze Website. Webbz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van websites van derden. Deze websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.
 3. Privacy
  Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat Webbz steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. Webbz garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).
  Wie onze Website bezoekt of contact met ons opneemt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor marketing- en trackingdoeleinden. Webbz heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de Algemene Voorwaarden. Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens en onze trackingactiviteiten verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.
 4. Intelectuele eigendom
  Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Webbz en haar klanten. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.
  De handelsnaam Webbz, haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op onze Website worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.
  De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Webbz of van haar klanten. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Webbz. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.
 5. Overige bepalingen
  Webbz behoudt de vrijheid om de Website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Algemene Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten. Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de intepretatie van deze Algemene Voorwaarden wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.